Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και υπηρεσιών του ιστότοπου trelomania.com παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, γραφικών, εικόνων, video, φωτογραφιών και αρχείων που περιλαμβάνονται στο Trelomania.com.

Σύμβαση χρήσης 

Ο επισκέπτης/χρήστης του Trelomania.com, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης, πριν την επίσκεψη ή χρήση της ιστοσελίδας. Εάν δεν συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και των περιεχομένων του ιστότοπου. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει τακτικά το περιεχόμενο των όρων χρήσης, για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση χρήσης της ιστοσελίδας, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του αποδοχή των όρων αυτών. Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του Trelomania.com, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, βίντεο, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων του παρόντος ιστότοπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Trelomania.com και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

Το περιεχόμενο του Trelomania.com δεν δύναται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να φορτωθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, με σκοπό το προσωπικό κέρδος. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου, τμήματος του περιεχομένου, σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για μη εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσης, από το Trelomania.com. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στον παρόντα ιστότοπο και φέρουν σήματα οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Περιορισμός ευθύνης

Το Trelomania.com δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, υπηρεσίες, επιλογές και τα περιεχόμενα, θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και χωρίς λάθη. Επίσης δεν εγγυάται ότι η ίδια ή οποιαδήποτε άλλη συγγενική ιστοσελίδα ή οι εξυπηρετητές server μέσω των οποίων διατίθεται στους χρήστες, θα παρέχονται χωρίς επιβλαβές λογισμικό ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Δεσμοί links προς άλλους ιστότοπους

Η Trelomania.com δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων, στις οποίες παραπέμπει μέσω δεσμών  hyperlink ή διαφημιστικών banner. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα κατά την επίσκεψη/χρήση, παρακαλείσθε να απευθύνεστε στους αντίστοιχους ιστότοπους, οι οποίοι φέρουν την ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το Trelomania.com σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες ιστότοπων και σελίδων στις οποίες παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτές, με οποιοδήποτε τρόπο.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι 

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Trelomania.com, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Trelomania.com και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών της και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων, δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Τι απαγορεύεται

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου του Trelomania.com με τρόπο, φωτοτυπικό, έγγραφο, εκτυπωτικό, ηχογράφησης ή άλλο πλην ηλεκτρονικού, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της ιδιοκτησίας του Trelomania.com, σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4481/2017 καθώς και τους κανόνες του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Τι επιτρέπεται

Επιτρέπεται η μερική αναπαραγωγή περιεχομένου του Trelomania.com, που δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως «trelomania.com» συνοδευόμενη από σύνδεσμο link που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του Trelomania.com.